Hủy phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Cụ thể, ngày 26/6/2023, Becamex IDC đã công bố Nghị quyết về việc hủy kế hoạch phát hành trái phiếu với tổng mệnh giá 1.000 tỷ đồng theo Ngị quyết số 15/2023/NQ-HĐQT ngày 2/6/2023.

Nghị quyết HĐQT Becamex IDC về việc hủy phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu.

Trong bản thông báo, Ban lãnh đạo Becamex IDC cho biết việc huỷ kế hoạch phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu này là do đã sắp xếp được nguồn vốn cho hoạt động của công ty. Đồng thời, Becamex IDC cũng vừa thông qua việc phát hành tối đa 2.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vào ngày 21/6 với mức lãi suất phù hợp khi diễn biến lãi suất thị trường thuận lợi.

Được biết, ngày 21/6, Becamex IDC đã thông qua phương án phát hành tối đa 2.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, kỳ hạn 2 năm, có tài sản đảm bảo, với mức lãi suất tối thiểu cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 13%/năm (kỳ tính lãi 3 tháng/lần) và mức lãi suất cho các kỳ tính lãi tiếp theo không thấp hơn 13%/năm.

Đáng chú ý, kế hoạch huy động vốn này tương tự với kế hoạch đã được HĐQT thông qua hồi năm ngoái. Cụ thể, trong năm 2022, Becamex IDC đã thông qua kế hoạch phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, tuy nhiên do kênh huy động vốn từ trái phiếu gặp nhiều thông tin không thuận lợi, do đó Becamex IDC quyết định không phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2022.

Dòng tiền kinh doanh âm trên 1.000 tỷ đồng, chạm đáy 4 năm

Thao bản công bố báo cáo tài chính gần đây nhất, Becamex IDC có dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.237 tỷ đồng, chạm đáy trong vòng 4 năm trở lại đây do các khoản gia tăng hàng tồn kho, các khoản phải thu và trả lãi vay. Đáng lưu ý, khoản hàng tồn kho tại Becamex IDC phần lớn là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang với giá trị tới 19.000 tỷ đồng và hơn 2.200 tỷ đồng tồn kho hàng hóa. Lượng tồn kho thành phẩm chỉ chưa đầy 12 tỷ đồng.

Dòng tiền kinh doanh của Becamex IDC âm hơn 1.237 tỷ đồng.

Hết quý I/2023, Becamex IDC ghi nhận doanh thu thuần giảm 45% so với cùng kỳ về 791,5 tỷ đồng do doanh thu bất động sản đã giảm 58% xuống 446 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 51%, giảm 6 điểm %. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 74 tỷ đồng, giảm khoảng 80%.

Tính đến cuối quý I, Becamex IDC có tổng tài sản hơn 48.589 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Chỉ tiêu chiếm tỷ trọng lớn nhất là hàng tồn kho với 21.356 tỷ đồng (44% tài sản); kế đến là các khoản đầu tư vào công ty liên kết chiếm 15.337 tỷ đồng (31,5% tài sản).

Các khoản đầu tư vào công ty liên kết của Becamex IDC tại cuối quý I.

Tính đến ngày 31/3/2023, doanh nghiệp có 840 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngắn hạn tại ngân hàng, giảm 44% so với đầu năm.

Kết thúc quý I/2023, tổng nợ vay ngắn và dài hạn của Becamex IDC đạt khoảng 16.488 tỷ đồng, chiếm 34% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 5.638 tỷ đồng và nợ vay dài hạn đạt gần 10.850 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản nợ trái phiếu của công ty là 9.882 tỷ đồng, gồm 8.965 tỷ đồng trái phiếu dài hạn và gần 918 tỷ đồng trái phiếu sắp đáo hạn.

Đặc biệt, trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, khoản tiền trả lãi vay trong kỳ của doanh nghiệp này lên tới 469 tỷ đồng, tương ứng với việc mỗi ngày Becamex phải bỏ ra 5,2 tỷ đồng để trả lãi vay.

Tại ngày 31/3/2023, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp đạt 17.962 tỷ đồng, gồm 5.196 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 1.586 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức 1,7 lần.

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Becamex IDC đặt kế hoạch đem về 9.460 tỷ đồng doanh thu và 2.263 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm nay. So với kết quả đạt được của năm ngoái, các chỉ tiêu này lần lượt tăng 19% và 32%. Riêng đối với công ty mẹ, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 6.800 tỷ đồng, tăng 49%. Kế hoạch lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 1.925 tỷ đồng và 1.597 tỷ đồng, tăng 20% và 6%.

Theo KDPT