Kinh tế

Khu chức năng trên 500 ha phải lập quy hoạch chung xây dựng

(KDTT) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 72/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng. Ảnh... 
17/09/2019