Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Minh Hùng, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Đống Đa; ông Vũ Mạnh Chiến, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa; ông Nguyễn Văn Quang, Phó bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa và các đảng viên thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa.

Phát huy bản lĩnh, trí tuệ vượt qua khó khăn, thách thức

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Quang, Phó bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa cho biết, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện thành công nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025. Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 trong bối cảnh thuận lợi đan xen nhiều khó khăn, thử thách. Trong đó, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Quận đã hoàn thành thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2022, là đơn vị được Ban Thường vụ Quận ủy ghi nhận và đánh giá là Đảng bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022, Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa tổ chức tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ 2024
Ông Nguyễn Văn Quang, Phó bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa phát biểu tại hội nghị.

Tình hình kinh tế – xã hội của Quận và Thủ đô trong năm 2023 tiếp tục chuyển biến tích cực, có nhiều điểm sáng. Các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ Khối nỗ lực cố gắng, quyết tâm cao, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác năm.

Tuy nhiên, tình hình trong nước và thế giới có những diễn biến mới với giá nguyên vật liệu đầu vào tăng ảnh hưởng lớn tới việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của Quận, của các doanh nghiệp, của Đảng bộ Khối.

Với tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; bám sát nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện chủ đề công tác năm 2023 của Thành phố “Kỷ cương – trách nhiệm – hành động – sáng tạo – phát triển”, với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của Quận ủy, các kế hoạch công tác của Quận, Chương trình công tác năm 2023 và tình hình thực tiễn của Đảng ủy Khối. Ban Thường vụ và Tập thể Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023.

Từ đó, đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Có thể kể tới như, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và các cấp ủy Đảng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới phong cách lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương, linh hoạt, vừa bảo đảm tính toàn diện, vừa lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, nhiều nội dung được đổi mới phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ khối.

Tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã phát huy bản lĩnh, trí tuệ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vượt qua khó khăn, thách thức. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, rút ngắn quy trình và nâng cao hiệu quả giải quyết công việc.

Ngay đầu năm, Đảng ủy Khối đã xây dựng chương trình công tác năm với những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể. Căn cứ quy chế làm việc, năm 2023, Thường trực Đảng ủy đã duy trì hội ý hàng tuần vào ngày đầu tuần, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã tổ chức các kỳ họp theo quy định, thông qua nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Khối trong đó xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo toàn diện các mặt công tác.

Đảng ủy Khối đã xây dựng các kế hoạch để triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết của cấp trên; Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022 và Quy định số 08-Qđi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương, Kế hoạch thực hiện Nghị Quyết số 19-NQ/QU ngày 19/10/2023 của Quận ủy Đống Đa về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị quận Đống Đa”, Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố Hà Nội”; Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá phân loại năm 2023…

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa tổ chức tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ 2024
Ông Nguyễn Minh Hùng, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Đống Đa phát biểu tại hội nghị.

Các đơn vị trực thuộc hoạt động tích cực

Trong năm 2023 mặc dù còn chịu ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh Covid-19, giá cả đầu vào nhiều mặt hàng tăng, nhưng các đơn vị trong khối đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tìm kiếm việc làm, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động, bảo đảm thu nhập cho người lao động trong điều kiện thực tế của doanh nghiệp.

Các đơn vị trong khối quan tâm chăm lo Tết cho cán bộ, người lao động, bảo đảm mọi gia đình đều có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau. Bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ ở các cơ quan, đơn vị dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Nhiều đơn vị tích cực (đặc biệt là các đơn vị trong khối báo, tạp chí) tham gia các hoạt động xã hội như ủng hộ người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trong dịch lễ tết, 27/7, tham gia xây dựng Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam”.

Đảng ủy Khối đã tập trung tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy, trong đó tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn số 26-HD/QU ngày 27/8/2021 về việc Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Kế hoạch số 59 -KH/QU ngày 30/9/2021 về “Tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Để đẩy mạnh, nâng cao chất lượng việc học tập, Đảng ủy khối xây dựng và triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa”; Đề án “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa (nhiệm kỳ 2020 -2025)”.

Ngoài ra, Đảng ủy Khối tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố Hà Nội”…

Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa” và hưởng ứng cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023, các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị báo chí trong khối đã có nhiều hoạt động tích cực hưởng ứng và tham gia.

Công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội tại các doanh nghiệp được triển khai nền nếp, hiệu quả, nhiều đơn vị, cá nhân tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh, đẩy mạnh phòng, chống cháy nổ và chăm lo cho người lao động, các đối tượng chính sách… tại các đơn vị trong những ngày Tết cổ truyền dân tộc và dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn. (Nhân kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt nam Đảng ủy Khối đã tới thăm tặng hoa chúc mừng tới các đơn vị báo chí trực thuộc). Gặp gỡ, giao ban các cơ quan báo chí trực thuộc Đảng bộ Khối thông tin về tình hình kết quả thực hiện các mặt công tác của Quận Ủy – HĐND và UBND quận Đống Đa và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa tổ chức tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ 2024

22 tổ chức Đảng được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Việc thành lập các tổ chức đảng tại các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước được đặc biệt quan tâm thực hiện. Căn cứ chỉ tiêu đăng ký với thành phố, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp phối hợp với Ban Tổ chức Quận ủy, các cơ quan có liên quan trong quận đã khảo sát, hoàn thiện hồ sơ, thành lập mới được 09 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận đó là chi bộ: Đạt 300% chi tiêu thành lập mới tổ chức đảng năm 2023.

Đảng ủy Khối đã tiếp nhận 02 chi bộ trực thuộc Quận ủy về tham gia sinh hoạt trực thuộc Đảng ủy khối. Đảng ủy Khối cũng phối hợp cùng Ban Tổ chức làm thủ tục để tiếp nhận một số chi bộ thuộc các bộ, ngành về sinh hoạt tại Đảng bộ Khối.

Ngoài nhiệm vụ xây dựng mới chi bộ Đảng trong các đơn vị ngoài khu vực Nhà nước, Thường trực và Đảng ủy khối đã phối hợp với Liên đoàn lao động; và Đoàn TNCSHCM quận Đống Đa thành lập được một số tổ chức công đoàn; chi đoàn tại các một số doanh nghiệp.

Bên cạnh việc khảo sát để thành lập mới các chi bộ đảng, Đảng ủy khối kiểm tra và rà soát thực trạng các chi bộ trực thuộc, tiến hành giải thể đối với 03 chi bộ. Lý do tại những đơn vị này các đảng viên chuyển sinh hoạt về địa phương nơi cư trú, chuyển sang nơi làm việc khác không còn đủ điều kiện để duy trì hoạt động của tổ chức đảng.

Công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước luôn được Đảng ủy Khối chỉ đạo thực hiện đúng nguyên tắc, đúng tiêu chuẩn, đảm bảo quy trình và thủ tục của Điều lệ Đảng. Trong năm 2023, Đảng ủy Khối phối hợp cùng với Trung tâm Chính trị quận mở 01 lớp học nhận thức về Đảng cho 70 quần chúng ưu tú thuộc các đơn vị trong khối; Đảng bộ Khối doanh nghiệp Quận Đống Đa đã ra Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên mới cho 17 quần chúng.

Tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng các loại đợt 03/02, 19/05, 2/9; 7/11 năm 2023 cho 43 đồng chí đảng viên có đủ 65 năm tuổi Đảng, 60 năm tuổi Đảng, 55 năm tuổi Đảng, 50 năm tuổi Đảng, 45 năm tuổi Đảng, 40 năm tuổi Đảng và 30 năm tuổi Đảng.

Năm 2023 Đảng ủy Khối tập trung rà soát, nắm chắc tình hình tổ chức đảng, thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ để củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đoàn thể, kiện toàn cấp ủy, tăng cường đổi mới và duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy phù hợp với đặc thù, tính chất, phạm vi và lĩnh vực kinh doanh của đơn vị; tập trung hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên, công tác quản lý đảng viên, giải quyết những nội dung còn vướng mắc, tồn tại về công tác quản lý đảng viên; triển khai các giải pháp để tổ chức đảng hoạt động ổn định. Tính đến nay, toàn Đảng bộ có 113 tổ chức đảng với hơn 1100 đảng viên.

Đảng ủy Khối cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, đồng thời cũng tổ chức phổ biến, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng viên cho đội ngũ cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc.

Trong năm Đảng ủy cũng đã triển khai trong toàn Đảng bộ Khối về phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử, đến nay việc khai thác, sử dụng phần mềm đã dần dần đi vào nề nếp.

Năm 2023 đánh giá phân loại tổ chức Đảng, đảng viên đã được Đảng ủy, các tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc, qua phân loại có (22) tổ chức Đảng được phân loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Trong đó, chi bộ, bí thư chi bộ Viện Đào tạo, Tư vấn và Phát triển kinh tế (IDE) nhiều năm liền đạt thành tích chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại báo cáo tổng kết, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa cũng thẳng thắn chỉ ra bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm 2023, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đảng ủy khối còn một số tồn tại, hạn chế sau:

Một vài chi bộ chưa thực sự quan tâm đến công tác phát triển đảng. Chất lượng hoạt động của một số cấp ủy có mặt còn hạn chế.

Còn có chi bộ chưa thực hiện công tác báo cáo tháng theo qui định. Việc cập nhật sổ sách của một số đơn vị còn chưa đầy đủ, kịp thời.

Công tác phối hợp giữa cấp ủy, tổ chức đảng với ban lãnh đạo doanh nghiệp có nơi, có chỗ còn chưa tốt, chưa đồng bộ, nhịp nhàng, hiệu quả chưa cao…

Trong khuôn khổ hội nghị, Đảng ủy Khối đã khen thưởng 22 tập thể, 148 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; khen thưởng 23 tập thể, 10 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đề nghị quận khen 2 cá nhân, 1 tập thể đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. Đảng ủy Khối đề nghị Quận ủy khen Đảng bộ Khối hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa tổ chức tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ 2024
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa tổ chức tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ 2024
Giấy khen của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Quận Đống Đa cho Chi bộ và Bí thư Chi bộ Viện Đào tạo, Tư vấn và Phát triển kinh tế.

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa Vũ Mạnh Chiến cho biết, năm 2024 là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Kinh tế xã hội của Thủ đô và cả nước mở ra nhiều cơ hội mới nhưng vẫn phải đối mặt với không ít những khó khăn thách thức. Theo đó, Đảng ủy Khối sẽ tập trung thực hiện tốt 12 nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: Các đơn vị trong khối tiếp tục đoàn kết nội bộ khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa cấp ủy, tổ chức đảng với ban lãnh đạo doanh nghiệp, thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm việc làm, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống cho người lao động và cán bộ, đảng viên;

Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình kế hoạch của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy. Tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nghị quyết của Đảng ủy, cấp ủy chi bộ. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới gắn với chương tình toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thực hiện tốt công tác thi đua, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của Thủ đô Hà Nội và của quận Đống Đa. Chỉ đạo và hướng dẫn các chi bộ trực thuộc làm tốt công tác chính trị tư tưởng. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII, XIII) về xây dựng Đảng.

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện Quy định số 09 – QĐ/TU ngày 24/10/2022 của Thành ủy Hà Nội “ Quy định một số vấn đề về công tác quản lý đảng viên và rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng thuộc Đảng bộ Thành phố Hà Nội, Nghị Quyết số 19-NQ/QU ngày 19/10/2023 của Quận ủy Đống Đa về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị quận Đống Đa”, Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố Hà Nội”;

Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận Đống Đa cử các quần chúng ưu tú tham gia lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đối tượng kết nạp Đảng và cử đảng viên mới tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới. Hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên đảm bảo số lượng và chất lượng. Đẩy mạnh việc bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới đảm bảo chất lượng và số lượng, phấn đấu kết nạp quần chúng ưu tú là học sinh Trung học phổ thông vào Đảng chuyển đảng chính thức cho các đảng viên dự bị đảm bảo thời gian quy định.

Tổ chức tốt lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên đủ tiêu chuẩn.

Phối hợp với Ban Tổ chức và Đảng ủy các phường hoàn thành và vượt chỉ tiêu thành lập các tổ chức Đảng do Thành ủy giao. Tham mưu cho Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09 Quận ủy, tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trong năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2024 của Ban Chỉ đạo.

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém và giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố Hà Nội.

Tập trung chỉ đạo, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp ủy, các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; nắm chắc tình hình doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn các doanh nghiệp chịu nhiều tác động sau dịch bệnh Covid-19; tập trung kiểm tra, rà soát, bổ sung, cập nhật và hoàn thiện hồ sơ, thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên, đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt đảng phù hợp với điều kiện hiện nay. Đẩy mạnh ứng dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử, phần mềm tác nghiệp quản lý đảng viên.

Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 05 – HD/BTCTU ngày 08/9/2021 của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 57 – KH/QU ngày 28/9/2021 của Quận ủy về củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

Thực hiện việc phân loại đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2024, đánh giá phân loại tập thể lãnh đạo, cá nhân lãnh đạo quản lý năm 2024. Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2024 của Đảng bộ khối theo đúng kế hoạch và thời gian.

Đảng ủy Khối và UBKT Đảng ủy Khối xây dựng và triển khai nghiêm túc kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2024.

Làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền giáo dục vận động quần chúng, cán bộ đảng viên, nhân viên, người lao động thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại nơi làm việc và nơi cư trú..

Làm tốt công tác văn phòng cấp ủy. Thu nộp đảng phí theo đúng quy định.

Các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của Đảng, Quy chế làm việc của đơn vị; duy trì sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo đúng quy định của Đảng, Quy chế làm việc của đơn vị. Các chi bộ thực hiện việc ghi chép nội dung họp vào sổ nghị quyết đã được cấp phát.

Cấp ủy các chi bộ làm tốt công tác quản lý đảng viên; rà soát, làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng kịp thời cho đảng viên đã nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyển công tác sang đơn vị mới.

Các chi bộ gắn với sinh hoạt đầu năm phổ biến những nội dung cơ bản báo cáo tổng kết của Đảng ủy Khối những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Chỉ đạo các chi bộ tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy định số 58-QĐ/TW của Bộ Chính trị ban hành quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Việc đảng viên ra nước ngoài công tác, du lịch, chữa bệnh phải báo cáo và được sự đồng ý cấp ủy….

Tổ chức các hội nghị Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Khối và giao ban Bí thư các chi bộ trực thuộc theo đúng kế hoạch và chương trình. Thực hiện việc lồng ghép giao ban các đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối với sinh hoạt chuyên đề, giao lưu, trao đổi những vấn đề các đơn vị quan tâm.

Bài và ảnh: DUY KHÁNH
ÁNH DƯƠNG – VIỆT ANH

https://kinhdoanhvaphattrien.vn/dang-uy-khoi-doanh-nghiep-quan-dong-da-to-chuc-tong-ket-cong-tac-nam-2023-trien-khai-nhiem-vu-2024-33149.html