Cơ cấu tổ chức ma trận: Mô hình triển vọng khi thiết kế bộ máy quản trị 06/06/2019

(KDTT) – Nếu trong mô hình tổ chức truyền thống, công việc được xử lý phân mảnh, không có người chịu trách nhiệm chung, dòng thông tin tăng về lượng nhưng giảm về hiệu quả, thì thiết kế ma trận giúp tăng cường phối hợp, đặt nhà quản trị vào vị trí tốt để kết hợp nhiều khía cạnh tương tác, cả bên trong lẫn bên ngoài tổ chức.