web analytics

TP. Hồ Chí Minh: Phấn đấu thành trung tâm sáng tạo giống cây trồng lớn nhất nước 15/12/2023

(KDTT) – Đây là mục tiêu TP. Hồ Chí Minh đặt ra trong chương trình phát triển sản phẩm trí tuệ đến năm 2030. Trong đó, số lượng đơn đăng ký quyền đối với giống cây trồng của các chủ thể trên địa bàn tăng trung bình 12% – 14% mỗi năm.

Đưa TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm sáng tạo giống cây trồng hàng đầu của cả nước -0
TP. Hồ Chí Minh sẽ đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định về chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.

Thành phố đặt mục tiêu là nâng cao tính đồng bộ, hiệu quả trong hoạt động sở hữu trí tuệ qua các giai đoạn xác lập, khai thác và bảo vệ quyền nhằm tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của TP. Gia tăng số lượng và chất lượng tài sản trí tuệ mới của các chủ thể trên địa bàn, góp phần cải thiện các chỉ số sở hữu trí tuệ trong chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) và đưa TP tiếp tục dẫn đầu cả nước về số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp…

Cụ thể, số lượng đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp của các chủ thể trên địa bàn tăng trung bình 12% – 15% mỗi năm. Số lượng đơn đăng ký quyền đối với giống cây trồng của các chủ thể trên địa bàn tăng trung bình 12% – 14% mỗi năm, đưa Thành phố trở thành trung tâm sáng tạo giống cây trồng hàng đầu của cả nước. Số lượng tài sản trí tuệ hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước được chuyển giao và thương mại hóa đạt 10% – 15%.

Để thực hiện mục tiêu trên, Thành phố sẽ tăng cường các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ. Chương trình cũng nhằm hỗ trợ các chủ thể tạo lập, quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ đối với các sản phẩm đặc trưng của địa phương; sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ nâng cao năng lực cạnh tranh, khuyến khích đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

UBND TP. Hồ Chí Minh cũng giao Sở Khoa học Công nghệ là là đơn vị đầu mối chủ trì, quản lý; tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý, hoạt động chung của chương trình.

Theo Đắc Trường/ĐBND