Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện các ban xây dựng Đảng của Trung ương; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa bước vào năm 2023 – năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, với nhiều thời cơ, thuận lợi, đan xen không ít khó khăn, thách thức. Trong đó, nền kinh tế của tỉnh vẫn duy trì ổn định và tiếp tục tăng trưởng; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 7% (cả nước ước đạt 3,72%). Các lĩnh vực sản xuất đều có bước phát triển; văn hóa – xã hội chuyển biến tiến bộ; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao đạt kết quả tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của Nhân dân được chăm lo. Quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và tăng cường; đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong Nhân dân được củng cố.

Tuy nhiên, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 vẫn còn những hạn chế, nổi lên là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt thấp so với kế hoạch và so với cùng kỳ. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm; vốn vẫn chờ dự án đủ thủ tục; thị trường trái phiếu đóng băng; nguồn vốn từ hệ thống ngân hàng bị hạn chế. Hoạt động đầu tư xây dựng gặp nhiều khó khăn do vướng mắc về thể chế, thủ tục hành chính, về giá vật liệu xây dựng. Tiến độ lập, thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 của tỉnh rất chậm. Việc tính tiền sử dụng đất của nhiều dự án còn bất cập và rất chậm, ảnh hưởng lớn đến kết quả thu ngân sách và môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh…

Trên tinh thần tập trung dân chủ, đồng chí đề nghị các đại biểu thảo luận, phân tích, đánh giá toàn diện tình hình 6 tháng đầu năm 2023. Đối chiếu với những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm theo Nghị quyết số 12 của Tỉnh ủy, chỉ rõ những kết quả, thành tích nổi bật đã đạt được, nhất là những yếu tố tích cực, yếu tố mới xuất hiện. Bên cạnh đó phân tích, làm rõ những hạn chế, yếu kém, đặc biệt là các nhóm hạn chế, yếu kém đã được nêu trong báo cáo.

Dưới sự điều hành của Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn, các đại biểu thảo luận các nội dung đã được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gợi mở trong phần phát biểu khai mạc. Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đều đồng tình với báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Tỉnh ủy. Đồng thời thảo luận về những giải pháp trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác quy hoạch…

Các đồng chí thường trực tỉnh ủy tham dự, chủ trì hội nghị (ảnh ST)

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cao, phát huy trí tuệ, thảo luận dân chủ, thẳng thắn của các đại biểu tham dự hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, xác đáng vào các nội dung do BTV Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chuẩn bị.

Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2023 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm bản lề, quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020 – 2025. Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ cả năm 2023 trong bối cảnh nhiều chỉ tiêu kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm đạt thấp, nhiệm vụ đặt ra đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh ta trong 6 tháng cuối năm là rất lớn. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với 10 nhóm chỉ tiêu và 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được nêu trong báo cáo; đồng thời lưu ý thêm một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tăng cường, củng cố và giữ gìn tinh thần đoàn kết, thống nhất, nhất là trong thường trực, thường vụ cấp ủy, trong cấp ủy, trong tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; nỗ lực, cố gắng, quyết tâm, quyết liệt, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đeo bám công việc đến cùng và làm việc gì dứt điểm việc đó, mang lại sản phẩm, hiệu quả đích thực; phải chủ động, tích cực thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền hoặc được phân cấp, ủy quyền theo quy định.

Hai là, Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ba là, Lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục rà soát, điều chỉnh các quy hoạch; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh điều hành phiên thảo luận tại hội nghị (ảnh ST)

Bốn là, Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước; có phương án chỉ đạo, điều hành kịp thời, bảo đảm thu đúng, thu đủ các nguồn thu; khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu các dự án có sử dụng đất; thu hồi các khoản nợ đọng ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, cấp quyền khai thác khoáng sản đã quá thời hạn. Chú trọng thực hiện các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu, tạo nguồn thu mới. Nâng cao hiệu quả quản lý, phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước; tiết kiệm chi thường xuyên, để dành nguồn lực chi đầu tư phát triển.

Năm là, Tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, môi trường; đấu mối, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành Trung ương để được điều chỉnh, bổ sung, bảo đảm đủ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ tổ chức đấu giá các khu vực mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, các khu du lịch biển, khu chôn lấp chất thải… Khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư dự án xử lý, chế biến rác thải tại các huyện, thị xã, thành phố.

Toàn cảnh hội nghị (ảnh ST)

Sáu là, Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Tăng cường các hoạt động văn hóa, thông tin ở cơ sở. Tổ chức thành công Lễ hội Lam Kinh năm 2023. Tiếp tục rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục; khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên ở các cấp học; chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 – 2024. Theo dõi chặt chẽ, chủ động phương án ứng phó hiệu quả với các loại bệnh truyền nhiễm, các tình huống dịch bệnh. Tăng cường ứng dụng, chuyển giao các kỹ thuật mới, hiện đại trong khám và điều trị bệnh. Tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để hiện đại hóa hệ thống y tế. Tổ chức tốt các hoạt động tri ân người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ. Thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, tôn giáo. Hoàn thành việc hỗ trợ đất ở và kinh phí xây dựng nhà ở đối với các hộ dân thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sinh sống trên sông trên địa bàn tỉnh.

Bảy là, bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường bảo đảm an ninh cơ sở, an ninh tôn giáo, trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; chủ động xử lý các tình huống, giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp, nổi cộm, không để phát sinh thành điểm nóng. Đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng và triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp để giảm thiểu tai nạn giao thông, các vụ cháy nổ.

Tám là, Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, hoạt động của hệ thống chính trị, bảo đảm triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Về tình hình thu hút đầu tư và tiến độ triển khai các dự án đầu tư lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh và tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với nội dung các báo cáo do Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chuẩn bị. Giao BTV Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh; thực hiện quyết liệt, đồng bộ và kịp thời các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, phấn đấu giải ngân hết kế hoạch trước ngày 30/11/2023.

Theo KDPT