web analytics

Quý I, TP.HCM hút 1,55 tỷ USD vốn FDI 04/04/2019

(KDTT) – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM vừa đưa ra số liệu cho thấy, trong Quý I/2019 TP.HCM thu hút được 1,55 tỷ USD vốn FDI, tăng 20,4% so với cùng kỳ.

Số vốn này được tính chung cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong các doanh nghiệp trong nước.

Trong đó, có 254 dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đạt 288,80 triệu USD, tăng 23,3% số dự án cấp mới và tăng 4,3% vốn đầu tư so với cùng kỳ.

Hoạt động kinh doanh bất động sản có vốn đầu tư nhiều nhất (52,7%); tiếp theo là Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ chiếm 19,4%; Bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác chiếm 14,8%; Công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 8%; Dịch vụ lưu trú và ăn uống chiếm 1,9%.

Số vốn này đến chủ yếu từ các nhà đầu tư như British Virgin Islands có vốn đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất (53%); tiếp theo là Hàn Quốc chiếm 18,5%; Nhật Bản chiếm 7,7%; Singapore chiếm 6,2%; Hoa Kỳ chiếm 3,5%.

Trong 3 tháng Quý I, TP.HCM có 53 lượt dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đầu tư tăng/giảm là 62 triệu USD (tăng 20,5% số lượt dự án và tăng hơn 15 lần về vốn đầu tư so với cùng kỳ).

Thành phố cũng chấp thuận cho 799 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục để được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, với vốn góp đăng ký tương đương 1,20 tỷ USD (so với cùng kỳ, tăng 19,8% về số trường hợp và tăng 19,2% về vốn đầu tư).

Trong các ngành được nhà đầu tư ngoại thực hiện góp vốn, hoạt động kinh doanh bất động sản có vốn đầu tư nhiều nhất (23,8%); tiếp theo là Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ chiếm 18%; Công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 15,3%; Bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác chiếm 12,1%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội chiếm 9,8%.

Theo Báo Đầu tư