Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 3.0 hướng tới Chính phủ số có hiệu lực từ ngày 29/12/2023. (Ảnh minh họa)
Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 3.0 hướng tới Chính phủ số có hiệu lực từ ngày 29/12/2023. (Ảnh minh họa)

Triển khai xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, Bộ Thông tin và Truyền thông đã nghiên cứu xây dựng và cập nhật, bổ sung một số nội dung mới và ban hành Khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 3.0, hướng tới chính phủ số (gọi tắt là Khung kiến trúc).

Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 3.0 hướng tới Chính phủ số có hiệu lực từ ngày 29/12/2023, thay thế cho Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0 được Bộ TT&TT ban hành cuối năm 2019.

Việc Bộ TT&TT ban hành khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản mới hướng tới Chính phủ số là nhằm hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng kiến trúc chính phủ số/chính quyền số của bộ, tỉnh mình; đồng thời hình thành và triển khai áp dụng đồng bộ hệ thống kiến trúc chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số từ Trung ương đến địa phương.

Từ thực tiễn triển khai xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số tại Việt Nam thời gian qua, khung kiến trúc phiên bản mới đã được nghiên cứu xây dựng và cập nhật, bổ sung một số nội dung mới so với phiên bản 2.0.

Cụ thể, cập nhật sơ đồ khái quát Chính phủ điện tử Việt Nam và mô tả các thành phần. Trong đó, sơ đồ có bổ sung nền tảng định danh và xác thực điện tử, hệ thống định danh và xác thực điện tử và việc khai thác, sử dụng các hệ thống này theo quy định tại Nghị định 59 năm 2022 của Chính phủ và Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06); bổ sung Trung tâm dữ liệu quốc gia, kho dữ liệu về con người, kho dữ liệu tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu quốc gia được đề cập trong Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia đã được Chính phủ phê duyệt.

Bộ Thông tin và Truyền thông lưu ý, trong quá trình xây dựng, triển khai áp dụng các nội dung Kiến trúc chính phủ điện tử, các cơ quan, đơn vị phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản như phải phù hợp với Khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam và các văn bản hướng dẫn liên quan; phù hợp với định hướng, mục tiêu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số của quốc gia; phù hợp với chiến lược, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, của các bộ, ngành, địa phương.

Khung kiến trúc của các đơn vị cũng phải bảo đảm việc đầu tư triển khai chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số hiệu quả; áp dụng hiệu quả các công nghệ số mới; sử dụng, ứng dụng hiệu quả công nghệ điện toán đám mây và các công nghệ hiện đại khác theo lộ trình phù hợp; triển khai các giải pháp bảo mật, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng; phát triển dữ liệu số tạo nền tảng cho triển khai chính phủ điện tử, bảo đảm cung cấp dữ liệu số cho các dịch vụ công trực tuyến, chia sẻ dữ liệu thông suốt giữa các cơ quan nhà nước, cung cấp các bộ dữ liệu mở có chất lượng và giá trị khai thác cao để phát triển các dịch vụ đổi mới sáng tạo…/.