Theo đó, tính chung 7 tháng năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 291 nghìn tỷ đồng, bằng 41,3% kế hoạch năm và tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 bằng 39,7% và tăng 12,3%). Điều này cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong giải ngân đầu tư công.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/7 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt khoảng 16 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 7 tháng năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 41,3% kế hoạch, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 7 ước đạt 58.000 tỷ đồng, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: vốn Trung ương quản lý đạt 10,8 nghìn tỷ đồng, tăng 31,8%; vốn địa phương quản lý 47,7 nghìn tỷ đồng, tăng 27,6%.

Trong đó, vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý ước đạt 54,1 nghìn tỷ đồng, bằng 40,6% kế hoạch năm và tăng 29,4% so với cùng kỳ năm trước

Vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý ước đạt 236,9 nghìn tỷ đồng, bằng 41,5% kế hoạch năm và tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 163,3 nghìn tỷ đồng, bằng 39,5% và tăng 26% so với cùng kỳ năm 2022; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 63,9 nghìn tỷ đồng, bằng 45,9% và tăng 10,9%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã đạt 9,7 nghìn tỷ đồng, bằng 51,4% và tăng 3,8%.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 7 tháng năm 2023 có 69 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn là 149,2 triệu USD, giảm 52,5% so với cùng kỳ năm trước; có 17 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 171,4 triệu USD, gấp 3,8 lần cùng kỳ năm trước. Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 320,6 triệu USD, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo KDPT