Ảnh minh họa.

UBND TP.HCM cũng chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành, UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện có liên quan nghiên cứu thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đã được ban hành, đồng thời, tham mưu đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện nếu có.

Đồng thời tích cực triển khai ứng dụng chuyển đổi số, kiểm tra xem xét, xử lý những cán bộ sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, không dám thực hiện chức năng, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền và giải quyết các dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.

Theo KDPT