web analytics

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Liên hiệp Hội Việt Nam 22/12/2023

(KDTT) – Ngày 21/12, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Đồng chí Phan Xuân Dũng – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam và Đồng chí Phạm Quang Thao – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Thao – Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, trong năm 2023, công tác kiểm tra của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các hội thành viên có chuyển biến rất tích cực, từng bước đi vào chiều sâu, tổ chức bộ máy làm công tác kiểm tra được củng cố, hoàn thiện. Các nhiệm vụ công tác kiểm tra được thực hiện khá toàn diện, cách làm sáng tạo, hướng tới việc tự kiểm tra và tự chịu trách nhiệm.

tm-img-alt

Đồng chí Phạm Quang Thao – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu khai mạc

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Liên hiệp Hội Việt Nam. Đồng chí Ngô Thị Thanh Quý – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, thông qua công tác kiểm tra, giám sát, Liên hiệp Hội Việt Nam nắm được tình hình hoạt động, tham gia ý kiến, tư vấn giúp các tổ chức thành viên củng cố, kiện toàn tổ chức; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục những tồn tại, hạn chế để tiếp tục phát triển. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, Ủy ban kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở các tổ chức thành viên chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ, quy chế hoạt động của hội; bảo đảm các hoạt động phù hợp vói tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ đề ra, góp phần ổn định công tác hội, nâng cao khối đoàn kết, thống nhất trong Liên hiệp Hội Việt Nam

Tuy nhiên theo đồng chí Ngô Thị Thanh Quý, mặc dù đạt được nhiều kết quả nhưng công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn một só hạn chế: Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên đều là cán bộ kiêm nhiệm, chưa có nhiều thời gian tập trung cho công tác kiểm tra; Các hội thành viên hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm đặc biệt là hội ngành toàn quốc được xây dựng theo mô hình mở, không ràng buộc chặt chẽ, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc còn nhiều thiếu thốn, kinh phí eo hẹp, hoạt động hội còn nhiều khó khăn.

tm-img-alt

Đồng chí Ngô Thị Thanh Quý – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam

Cũng tại hội nghị, các ủy viên trong Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam đã trao đổi, thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến như: cần tiếp tục nắm bắt tình hình hoạt động của hội thành viên, trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị với Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch có các phương thức phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của các hội thành viên; Tăng cường mối quan hệ giữa Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam với Ban Kiểm tra, Lãnh đạo các hội thành viên; Đưa hoạt động công tác kiểm tra vào nề nếp, trở thành nhiệm vụ thường xuyên, cần thiết trong hoạt động hội.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra phải đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ chính trị, sát với thực tế, điều kiện của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên; đảm bảo tính khách quan, khoa học, dân chủ, kịp thời, đúng quy định của Nhà nước, quy chế, quy định của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đánh giá cao kết quả mà Ủy ban Kiểm tra đã đạt được trong năm qua. Đồng chí Phan Xuân Dũng đề nghị, Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam cần tăng cường công tác hướng dẫn các Uỷ ban Kiểm tra cấp dưới thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đã đề ra; Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, đồng thời quan tâm chế độ, chính sách, điều kiện làm việc để xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra ngày càng vững mạnh về mọi mặt.

tm-img-alt

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam đã diễn ra với tinh thần trách nhiệm cao và hoàn thành tốt các nội dung chương trình theo kế hoạch đã đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thống nhất trong năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam cần chỉ đạo hướng dẫn các tổ chức thành viên triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng đối với các cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát cho các hội thành viên; Theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo với Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch những vấn đề có nhiều dư luận quan tâm, nhằm chủ động xử lý giải quyết tránh phát sinh điểm nóng, điểm phức tạp.