web analytics

Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5)
Khơi dậy niềm tự hào trí tuệ Việt Nam 18/05/2022

(KDTT) – Chủ đề của Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) năm 2022 là: “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội”. Đây là dịp để tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam; tuyên truyền cơ chế, chính sách nhằm thu hút các cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào trí tuệ Việt, tạo nên sức mạnh tổng hợp để phục vụ sự nghiệp phát triển ngành khoa học và công nghệ nước nhà.

Một doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp thiết bị điện tử công nghệ cao hoạt động tại Đà Nẵng

“Khoa học phải từ sản xuất mà ra…”

Cách đây 59 năm, tại Đại hội Đại biểu Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất (tiền thân của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đến dự và chúc mừng.

Tại sự kiện, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu, tổng kết những luận điểm quan trọng nhất về phát triển khoa học công nghệ. Người khẳng định: “Chúng ta đều biết rằng trình độ khoa học và công nghệ của ta hiện nay còn thấp kém. Lề lối sản xuất chưa cải tiến được nhiều. Cách thức làm việc còn nặng nhọc. Năng suất lao động còn thấp… Nhiệm vụ của khoa học là ra sức cải biến những cái đó… Khoa học phải tự sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi… Các cô, các chú phải ra sức đem hiểu biết khoa học và kỹ thuật của mình truyền bá rộng rãi trong nhân dân lao động, để nhân dân thi đua sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ…”.

Đến ngày 18/6/2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, Luật Khoa học và Công nghệ được thông qua, thống nhất chọn ngày 18 tháng 5 hàng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Đây là ngày hội để tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Trong những ngày này nhiều hoạt động được Ngành Khoa học tổ chức, là dịp để nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam trong xây dựng và phát triển đất nước.

Nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Phenikaa.

Khơi dậy niềm tự hào trí tuệ Việt Nam

Nối tiếp truyền thống đó, Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2022 có Chủ đề là “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội”.

Ngày Khoa học và Công nghệ năm nay, Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai nhiều hoạt động như: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam; các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2022-2023; tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam; tuyên truyền cơ chế, chính sách nhằm thu hút các cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào trí tuệ Việt, tạo nên sức mạnh tổng hợp để phục vụ sự nghiệp phát triển ngành khoa học và công nghệ nước nhà. Đồng thời, giới thiệu các chính sách, pháp luật mới được ban hành nhằm phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; các mục tiêu, định hướng lớn trong các chiến lược, chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ đến năm 2030; các chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội…

Các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 được tổ chức ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối, lan tỏa các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 trong phạm vi cả nước. Đồng thời, phải luôn bám sát các quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp về nội dung khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025 để xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông phù hợp, hiệu quả.

Theo Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) T.S Phan Xuân Dũng, Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam là dịp nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. “Sự kiện cũng nhằm tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào trí tuệ Việt, tạo nên sức mạnh tổng hợp để phục vụ sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ nước nhà, tuyên truyền rộng rãi các thành tựu KH&CN nổi bật, các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ thuộc các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về phát triển tài sản trí tuệ, sản phẩm quốc gia, thị trường khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ quốc gia, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ nhiệm vụ đẩy nhanh, phục hồi phát triển kinh tế – xã hội của đất nước” – Chủ tịch VUSTA nhấn mạnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham quan trưng bày các sản phẩm khoa học, kỹ thuật tại hội nghị toàn quốc: “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Hiện nay, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang ra sức phấn đấu, đến năm 2025 là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đây là khát vọng phát triển của toàn dân tộc.

Trong bối cảnh đó, phát triển mạnh mẽ khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo là yêu cầu cấp thiết được đặt ra. Đây cũng là nội dung được chú trọng trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt được thể hiện đậm nét, đồng bộ, xuyên suốt trong tất cả các phần, từ chủ đề, quan điểm phát triển, mục tiêu chiến lược, các đột phá chiến lược đến phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển trong Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030.

Những nội dung về khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo thể hiện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nói chung và Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 nói riêng là căn cứ quan trọng để lĩnh vực khoa học – công nghệ xây dựng và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2021 – 2030. Trước tiên là tích cực xây dựng Chiến lược phát triển khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 – 2030, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Nghị định quy định cơ chế tự chủ của các tổ chức khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo công lập, Đề án quy hoạch tổ chức mạng lưới khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo công lập giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy doanh nghiệp thành trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo thông qua hoạt động đổi mới, hấp thụ và làm chủ công nghệ…

Để khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự là lực lượng sản xuất trực tiếp, là động lực nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội thì không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực của lĩnh vực khoa học – công nghệ, mà còn cần có sự vào cuộc chủ động, tích cực, quyết liệt của cả hệ thống chính trị với sự chung tay, góp sức của tất cả các ngành, các cấp, các địa phương, giới trí thức, doanh nghiệp và toàn xã hội trong nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo. Từ đó, khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào trí tuệ Việt Nam, góp phần đưa đất nước tiến lên, đi tới phồn thịnh và hùng cường.

Bạn đang đọc bài Khơi dậy niềm tự hào trí tuệ Việt Nam tại chuyên mục Thời sự.
Cung cấp thông tin, liên hệ đường dây nóng: 0968527066.
Hoặc Email: bandientukdtt2022@gmail.com

Theo KDPT