Cụ thể, doanh thu mục tiêu năm 2023 dự kiến đạt 401 tỷ đồng, tăng 11% so với thực hiện năm 2022. Trong đó, lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng dự kiến đóng góp 54,3% vào tổng doanh thu, ở mức 217,7 tỷ đồng và lĩnh vực xây lắp đóng góp hơn 37,4%, ở mức 150 tỷ đồng. Hai lĩnh vực này dự kiến tăng lần lượt 13,4% và 16,2%.

Ngược lại, doanh thu từ bất động sản và sản xuất kinh doanh khác được dự báo giảm xuống còn 33 tỷ đồng, tương ứng giảm 16,4%.

Lãi ròng dự kiến đạt 23,5 tỷ đồng, tăng 8,6% so với thực hiện năm 2022.

 Nguồn: MDG

Về chi phí giá vốn kế hoạch năm 2023 tăng so với thực hiện năm 2022. Nguyên nhân là do cơ cấu doanh thu thay đổi, nguyên vật liệu đầu vào năm 2023 dự kiến tiếp tục tăng. Ngoài ra doanh thu lĩnh vực xây lắp tăng so với thực hiện năm 2022 nên phần nào đẩy giá vốn Công ty tăng.

Lợi nhuận dùng trích lập các quỹ là 23,5 tỷ đồng, trong đó trích lập quỹ đầu tư phát triển 6,347 tỷ đồng, quỹ khen thưởng, phúc lợi là 1,175 tỷ đồng.

Dự kiến trong năm 2023 MDG sẽ không chia cổ tức để bổ sung nguồn vốn phục vụ cho công tác đầu tư và sản xuất kinh doanh.

Mặt khác, do giá bán dự kiến tăng và thay đổi cơ cấu sản phẩm theo hướng tăng sản lượng sản phẩm đá loại 1, giảm sản lượng đá loại 2 để tăng hiệu quả SXKD nên năm 2023 sản lượng không tăng nhưng doanh thu kế hoạch sản phẩm đá tăng.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng được xây dựng giảm 6%, từ mức 31 tỷ đồng xuống còn 29 tỷ đồng, nguyên nhân giảm do tình hình giá nhiên liệu, vật tư dần ổn định và được kiểm soát, giá cả không biến động tăng so với cùng kỳ, đơn giá thuê xe vận chuyển ra cảng được điều chỉnh theo hướng giảm phù hợp với giá nhiên liệu trên thị trường, tiết giảm chi phí dời bãi thành phẩm.

Dự kiến trong năm 2023 MDG sẽ không chia cổ tức để bổ sung nguồn vốn phục vụ cho công tác đầu tư và sản xuất kinh doanh.

Nguồn vốn dự kiến cho hoạt động đầu tư năm 2023 là khoảng 50 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với thực hiện năm 2022. Nguồn vốn này chủ yếu dùng cho các hạng mục cấp bách tại mỏ đá Tân Mỹ như chi phí bồi thường mở rộng mỏ đá (48 tỷ đồng), chi phí đầu tư nâng cấp máy xay số 1 (1,5 tỷ đồng) và chi phí hồ sơ môi trường mỏ (0,5 tỷ đồng).

Số vốn trên sẽ được huy động từ quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại, thặng dư vốn cổ phần, kinh doanh bán 3 căn hộ tại chung cư Võ Đình và huy động vốn vay dài hạn từ các tổ chức cá nhân có tiềm lực về tài chính.

Công ty cũng tính đến phương án hợp tác liên doanh, liên kết với các đơn vị cùng ngành nghề, có tiềm lực tài chính khác khi dự án mở rộng, xuống sâu và nâng công suất tại mỏ được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt.

Về kết quả năm 2022, theo số liệu từ BCTC của MDG, do khối lượng thi công và nghiệm thu các công trình lớn tăng mạnh trong năm nay nên doanh thu xây lắp của Công ty tăng 79,89 tỷ đồng (tương đương 162,32%), cùng với đó doanh thu bán đá tăng 56,13 tỷ (tương đương 42,87%) và doanh thu bán bất động sản tăng 11,27 tỷ (tương đương 232,69%) dẫn tới tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm nay tăng 149,98 tỷ đồng (tương đương 71,13%) so với năm trước.

Bên cạnh đó, giá vốn của hoạt động thi công khai thác đá và hoạt động bất động sản tăng chậm hơn tốc độ tăng của doanh thu dẫn tới giá vốn bán hàng của Công ty tăng 128,30 tỷ đồng (tương đương 78,65%), đồng thời chi phí bán hàng tăng 15,96 tỷ (tương đương 103,8%) dẫn đến cho lợi nhuận sau thuế tăng 37,63% so với kỳ trước.

Mặc dù doanh thu và lợi nhuận đem về tăng so với năm 2021, tuy nhiên với kết quả này MDG không hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra trong năm 2022. Tổng doanh thu thực hiện là 360,8 tỷ đồng, đạt 88% kế hoạch. Trong đó, chỉ có doanh thu từ xây lắp tăng so với năm trước, còn lại đều giảm. Qua đó, lãi ròng chỉ đạt 21,6 tỷ đồng, thực hiện được 67,4% kế hoạch.