Ngày 25/12/2023, Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã công bố Quyết định số 127/QĐ/ĐU về việc khen thưởng giải Búa liềm vàng năm 2023. Trong đó, loạt 3 bài viết chủ đề “Khát vọng phát triển doanh nghiệp nhà nước trở thành lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” đã đăng trên Tạp chí điện tử Kinh doanh và Phát triển của tác giả Cao Văn Thắng đạt giải Nhì Búa liềm vàng năm 2023 của Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Kỳ 1: “Khát vọng” của dân tộc Việt Nam

Kỳ 2: Vị thế, vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế

Kỳ 3: Dấu ấn về sự quan tâm, đồng hành của Đảng, Nhà nước, các cấp lãnh đạo tới sự phát triển của doanh nghiệp nhà nước

Danh sách tập thể và các tác giả đạt giải Búa liềm vàng năm 2023 của Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước như sau:

I. Giải tập thể Chi bộ Ban Đối ngoại Truyền thông đạt giải “Tập thể có nhiều tác phẩm tham gia Giải Búa liềm vàng năm 2023 đạt chất lượng”.

II. Giải tác giả

1. Giải Nhất: Tác giả Hoàng Thị Thu Hà, Chi bộ Văn phòng Đảng Đoàn với bài viết “Một số nhiệm vụ, giải pháp để Doanh nghiệp Nhà nước tham gia phòng, chống Diễn biến hòa bình trên lĩnh vực kinh tế ở nước ta hiện nay”.

2. Giải Nhì: Tác giả Cao Văn Thắng, Chi bộ Ban Pháp chế với bài viết “Khát vọng phát triển doanh nghiệp nhà nước trở thành lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”.

3. Giải Nhì: Chi bộ Ban Đối ngoại Truyền thông với bài viết “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong tham gia xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp”.

4. Giải Ba: Chi bộ Văn phòng Đảng Đoàn với bài viết “Cán bộ, đảng viên trong cơn bão với mạng xã hội 4.0”.

5. Giải Ba: Chi bộ Ban Tài chính Kế toán với bài viết “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

6. Giải Ba: Tác giả Lê Thị Kim Nga, Chi bộ Chi nhánh miền Trung với bài viết “Xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh”./.