web analytics

Thủ tướng Chính phủ: Công nghiệp văn hóa là bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc dân 23/12/2023

(KDTT) – Phát triển công nghiệp văn hóa đang là xu thế và dần trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của các quốc gia. Việt Nam có đủ điều kiện để phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển công nghiệp văn hoá.

Đây là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam diễn ra sáng nay, 22/12.

“Văn hóa Việt Nam là kết tinh thành quả hàng nghìn năm văn hiến, lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thụ tinh hoa của nhiều nền văn hóa thế giới để không ngừng hoàn thiện mình và phát triển. Văn hóa Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh, con người Việt Nam anh hùng, mến khách, yêu quý bạn bè, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc”, Thủ tướng Chính phủ phát biểu khai mạc Hội nghị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Nhật Bắc)

Nói về công nghiệp văn hóa là đề cập đến các ngành công nghiệp sản xuất ra các sản phẩm mang tính nghệ thuật và sáng tạo, có bản chất vật thể hoặc phi vật thể, thông qua khai thác những giá trị văn hóa cùng những sản phẩm và dịch vụ có tính trí tuệ, có ý nghĩa xã hội và văn hóa để thu về những nguồn lợi kinh tế.

Thủ tướng nhìn nhận, trên thế giới, phát triển công nghiệp văn hóa đang diễn ra mạnh mẽ, là xu thế và dần trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của các quốc gia. Việt Nam có đủ điều kiện để phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển công nghiệp văn hoá.

“Với sự đặc biệt quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương, thời gian qua các ngành công nghiệp văn hóa dần trở thành những ngành kinh tế dịch vụ quan trọng; sự đầu tư nguồn vốn vào các ngành công nghiệp văn hóa đã thúc đẩy thị trường công nghiệp văn hóa có những bước tiến mới, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội”, Thủ tướng nêu rõ.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Chính phủ, so với một số ngành khác thì các ngành công nghiệp văn hóa nước ta vẫn chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế vốn có.

Trong Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Chính phủ ban hành đã khẳng định quan điểm: “Các ngành công nghiệp văn hóa là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi nhằm thu hút tối đa nguồn lực từ các doanh nghiệp và xã hội để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa”.

Chiến lược xác định 12 lĩnh vực của Công nghiệp văn hóa, đồng thời đề ra mục tiêu triển khai các lĩnh vực này đến năm 2030.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, để công nghiệp văn hóa nước ta sớm phát triển nhanh, bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, cần có sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức, tư duy đến hành động, đổi mới tư duy, đột phá trong cách làm.

Đồng thời xây dựng ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam “Sáng tạo – Bản sắc – Độc đáo – Chuyên nghiệp – Cạnh tranh”, trên nền tảng văn hóa “Dân tộc – Khoa học – Đại chúng” của Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943.

Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam (Ảnh: Nhật Bắc)

Thủ tướng đề nghị tại Hội nghị, các đại biểu trao đổi, thảo luận, chia sẻ với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, tập trung vào một số nội dung chính.

Thứ nhất, đánh giá, phân tích kỹ lưỡng những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa thời gian qua; nêu rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, nhận diện thời cơ, thách thức của công nghiệp văn hóa Việt Nam trong thời gian tới. “Chúng ta có thể học tập được gì từ những quốc gia đã thành công trong phát triển công nghiệp văn hóa?”, Thủ tướng đặt vấn đề.

Thứ hai, đề xuất những giải pháp cụ thể, khả thi, đột phá, trong đó nêu rõ giải pháp, lộ trình tháo gỡ những bất cập hiện nay, nhất là trong cơ chế, chính sách (thu hút nguồn lực xã hội; tăng cường liên kết, phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, giữa công và tư; việc bảo hộ và thực thi hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ; những chính sách về khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi về hạ tầng, công nghệ, vốn, thuế, đầu tư; thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số…).

Cùng với đó, vấn đề những sản phẩm, dịch vụ nào cần tập trung đầu tư để tạo hiệu quả và sức lan tỏa cao hay phát triển thương hiệu quốc gia trong các lĩnh vực công nghiệp văn hóa như thế nào… cũng được Thủ tướng lưu ý.

Đồng thời, Thủ tướng đề nghị các đại biểu cho ý kiến về đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, quy định phù hợp sau Hội nghị.

Trên cơ sở kết quả Hội nghị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ có chỉ đạo quyết liệt, định hướng phát triển có trọng tâm, trọng điểm các ngành công nghiệp văn hóa đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, các địa phương có các giải pháp và cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Việt Nam.

NGUYỄN LINH/BÁO ĐẦU TƯ

https://baodautu.vn/thu-tuong-chinh-phu-cong-nghiep-van-hoa-la-bo-phan-quan-trong-cua-nen-kinh-te-quoc-dan-d205694.html