Cách đây 40 năm (26/3/1983-26/3/2023), ra đời trong hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng sau 40 năm xây dựng và phát triển, Liên hiệp Hội Việt Nam đã khẳng định được vai trò của mình. Từ 15 hội thành viên khi mới thành lập, đến nay Liên hiệp Hội Việt Nam đã có 154 hội thành viên, bao gồm 91 hội ngành toàn quốc, 63 Liên hiệp hội ở các tỉnh, thành phố, tập hợp trên một triệu trí thức khoa học và công nghệ, chiếm hơn 1/3 số trí thức khoa học và công nghệ trong cả nước. Ngoài ra, Liên hiệp Hội Việt Nam còn có trên 500 tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập.

Một trong những hoạt động của LHHVN

Liên hiệp Hội Việt Nam đã xây dựng được các quy trình để thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Hiện nay, nhiệm vụ này không những được thực hiện ở Liên hiệp Hội Việt Nam mà cả ở các hội ngành toàn quốc và các Liên hiệp hội ở địa phương. Để làm tốt công việc này, Liên hiệp Hội Việt Nam ã đặc biệt chú ý khâu tổ chức thực hiện, tạo môi trường cởi mở và thuận lợi, phát huy năng lực tư duy của trí thức, thẳng thắn đóng góp ý kiến cho những vấn đề hệ trọng có liên quan đến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Thông qua Liên hiệp Hội Việt Nam, các cấp ủy Đảng và chính quyền có điều kiện lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp của trí thức khoa học và công nghệ cho các dự thảo văn kiện, quy hoạch phát triển, các chương trình, đề án, dự án lớn… trước khi cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo ông Lê Thanh Tùng – Trưởng ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức, Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, đây là một sự kiện có quy mô lớn của Liên hiệp Hội, vì cũng là dịp trong bao năm nay, đội ngũ trí thức đã có một tòa nhà to đẹp và cũng là dịp để gặp mặt nhau ôn lại những kỷ niệm lần đầu đầy khó khăn vất vả, được sự quan tâm cùa Đảng và Nhà nước, đấy bây giờ đội ngũ trí thức đã phát triển vượt bậc.

Để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm, Liên hiệp Hội Việt Nam đã chuẩn bị rất nhiều chương trình như tổ chức hội thảo, làm phim… kể cả các Đoàn thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam cũng tham gia các chương trình dành cho lễ kỷ niệm 40 năm thành lập.

Phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ cùng với giáo dục là quốc sách hàng đầu, là một nội dung cần được ưu tiên tập trung đầu tư trước một bước trong hoạt động của các ngành, các cấp, làm cho khoa học và công nghệ thực sự là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, được Đảng và Nhà nước quan tâm và chỉ đạo, Liên hiệp Hội Việt Nam và đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối nêu trong các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về lĩnh vực này, đặc biệt là Nghị quyết 27-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ. 1 triệu hội viên trí thức khoa học công nghệ là nguồn lực quý báu của đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Vì vậy, trong thời gian tới, Liên hiệp Hội Việt Nam phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; góp phần quyết định đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế – xã hội, góp phần vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Theo chia sẻ của ông Phạm Quang Thao – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết tại Hội nghị Hội đồng Trung ương cho biết, để phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam ngày càng vững mạnh cả chất lẫn lượng, trong thời gian tới Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục quán triệt, triển khai và thực hiện Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ TW đến cơ sở.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo TW, Đảng đoàn Quốc hội triển khai tổng kết Nghị quyết số 27-NQ/TW về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Nghị quyết số 20-NQ/TW về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Phối hợp với một số hội thành viên tổ chức Hội thảo để đóng góp ý kiến về tiếp tục thực hiện nghị quyết 29-NQ/TW về việc đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và đào tạo.

Nghiên cứu, đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 48-QĐ/TW về phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng liên quan. Tiếp tục tổ chức các đoàn công tác của Đảng đoàn tới làm việc với Tỉnh ủy, Thành ủy và Đảng đoàn Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

LHHVN và các chuyên gia đưa ra nhiều ý kiến đóng góp

Tập trung triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận giám sát đối với Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam của Uỷ ban Kiểm tra TW, Kết luận kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Công an. Thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát một số hội thành viên, một số đơn vị KH&CN trực thuộc.

Tiếp tục chỉ đạo rà soát, bổ sung, hoàn thiện một số quy chế, quy định của Liên hiệp Hội Việt Nam như: Quy định thành lập, quản lý giải thể tổ chức KH&CN trực thuộc; Quy chế đối ngoại; Quy chế quản lý viện trợ; Quy chế phối hợp quản lý báo chí; Quy chế làm việc của Cơ quan TW Liên hiệp Hội Việt Nam, Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo TW tổ chức làm việc với các cơ quan báo chí, chủ quản báo chí trong hệ thống nhằm quán triệt, định hướng, thực hiện nghiêm yêu cầu về quy hoạch và phát triển báo chí cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, nhất là việc thực hiện tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ; thực hiện đúng tính chất tạp chí nghiên cứu chuyên sâu, chuyên ngành; quán triệt việc chấp hành kỷ luật thông tin; việc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của cơ quan báo chí.

Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho các hội thành viên: công tác kiểm tra, giám sát, công tác thi đua – khen thưởng, công tác truyền thông, phổ biến kiến thức, công tác đối ngoại nhân dân và hoạt động hợp tác quốc tế.

Đoàn thanh niên phát động Tết trồng cây, đây là một trong những hoạt động nhằm kỷ niệm 40 năm ngày thành lập LHHVN

PV

Theo KDPT