Theo đó, trong quý III, tổng mức phát hành trái phiếu Chính phủ là 110.000 tỷ đồng (bao gồm cả khối lượng phát hành cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam).

Dự kiến khối lượng huy động theo kỳ hạn như sau:

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm là 10.000 tỷ đồng;

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 7 năm là 3.000 tỷ đồng;

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm là 35.000 tỷ đồng;

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 15 năm là 48.000 tỷ đồng;

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 20 năm là 7.000 tỷ đồng;

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 30 năm là 7.000 tỷ đồng.

Theo Kho bạc Nhà nước, trong quá trình thực hiện có thể sẽ có điều chỉnh khối lượng phát hành các kỳ hạn trái phiếu phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng vốn của ngân sách nhà nước.

Theo KDPT