Cụ thể, 4 dự án đầu tư khai thác khoáng sản gồm Khu vực Núi Dàng, thôn Phước Phú Đông, xã Quế Mỹ có diện tích 2,22 ha, giới hạn bởi các điểm góc khép kín, hệ VN-2000, kinh tuyến trục 107045’ trữ lượng khoáng sản dự kiến 120.000 m3; Khu vực Núi Lò Rèn, thôn Thạch Khê, xã Quế Mỹ có diện thích 3,42 ha, giới hạn bởi các điểm góc khép kín, hệ VN-2000, kinh tuyến trục 107045’, trữ lượng khoáng sản dự kiến: 250.000 m3; Khu vực Núi Lăng, thôn Thạch Khê, xã Quế Mỹ có diện thích 2,19 ha, giới hạn bởi các điểm góc khép kín, hệ VN-2000, kinh tuyến trục 107045’, trữ lượng khoáng sản dự kiến 180.000 m3; Khu vực Hòn Mới, thôn Phương Nam, xã Quế Phú có diện tích 4,05 ha, giới hạn bởi các điểm góc khép kín, hệ VN-2000, kinh tuyến trục 107045’, trữ lượng khoáng sản dự kiến: 400.000 m3.

Quảng Nam Phê duyệt 4 dự án đầu tư khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp

UBND tỉnh giao UBND huyện Quế Sơn có trách nhiệm: Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư liên quan đến các khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Trường hợp được cộng đồng dân cư thống nhất thì tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo ủy quyền của UBND tỉnh tại Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 06/01/2022, đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; gửi kết quả phê duyệt đơn vị trúng đấu giá về UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh để theo dõi, giám sát.

Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản lập đầy đủ tiếp theo về thăm dò, khai thác khoáng sản, môi trường, đất đai, đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật; lưu ý kiểm tra, đảm bảo các quy hoạch liên quan (quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch lâm nghiệp…), đảm bảo vệ sinh môi trường.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn UBND huyện Quế Sơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch rừng và trồng rừng thay thế (nếu có) theo đúng quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn UBND huyện Quế Sơn tổ chức thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản và hướng dẫn các đơn vị trúng đấu giá lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục tiếp theo đúng quy định của pháp luật.

BÌNH DƯƠNG

Theo KDPT