Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa (bên phải) và Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát Biển Việt Nam ký kết chương trình phối hợp

Thanh Hóa là địa phương thứ 25 mà Cảnh sát biển Việt Nam ký kết phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” mục đích nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, Nhân dân trong bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, an ninh – trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc. Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân về Luật Biển Việt Nam, Luật Thủy sản, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng chống ma túy, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Công ước Liên hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, quy định chống khai thác IUU…

Trung tướng Bùi Quốc Oai phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát Biển Việt Nam cho biết: Để hoàn thành tốt vai trò là lực lượng chuyên trách làm nòng cốt trong thực thi pháp luật trên biển, những năm qua Cảnh sát Biển Việt Nam đã tích cực làm công tác dân vận, phát huy chức năng “đội quân công tác”, trong đó có việc triển khai thực hiện Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”. Đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát Biển Việt Nam đã triển khai ký kết Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” với Ban Thường vụ 24 tỉnh, thành ủy. Tỉnh Thanh Hóa là tỉnh thứ 25 ký kết Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”. Trung tướng Bùi Quốc Oai tin rằng, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa và Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát Biển Việt Nam, các cơ quan chức năng của hai đơn vị sẽ khẩn trương triển khai thực hiện 5 nội dung hai bên đã ký kết, để chương trình sớm đi vào thực tế, nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh – trật tự, an toàn biển, đảo của Tổ quốc và phát triển bền vững biển, đảo.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh: Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của biển, đảo đối với công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh; trong những năm qua, bên cạnh việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, đặc biệt là Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách và đề ra nhiều giải pháp nhằm phát triển bền vững kinh tế biển, kết hợp chặt chẽ việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết với thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Đặc biệt, tỉnh đã triển khai lập Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó xác định vùng không gian biển của tỉnh là vùng không gian đa chức năng, phát triển bền vững kinh tế biển, bảo tồn đa dạng sinh học; bảo đảm quốc phòng – an ninh, duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển của tỉnh và đất nước…

Đây là hoạt động có ý nghĩa rất lớn trong phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của Nhân dân trên địa bàn tỉnh và lực lượng Cảnh sát biển trong xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh – trật tự, an toàn biển, đảo của Tổ quốc và phát triển bền vững biển, đảo; tăng cường tình đoàn kết quân – dân, tạo thuận lợi để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Để thực hiện thắng lợi Chương trình phối hợp giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa với Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chức năng, các địa phương, nhất là 6 huyện, thị xã, thành phố ven biển tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; trọng tâm là Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững Kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Kế hoạch số 125-KH/TU, ngày 15-1-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW và các đề án của UBND tỉnh về: Tăng cường bảo vệ chủ quyền, bảo đảm an ninh – trật tự, an toàn cho Nhân dân và các hoạt động kinh tế biển, đảo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025; về đảm bảo an ninh – trật tự Khu kinh tế Nghi Sơn giai đoạn 2021-2025; về nâng cao năng lực ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên khu vực biên giới, vùng biển tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030… nhằm khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế từ biển, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, xây dựng và phát triển Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của lực lượng Cảnh sát biển, nhất là Vùng Cảnh sát biển 1 thực hiện tốt các nội dung chương trình phối hợp đã ký kết. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trên cơ sở chương trình phối hợp được ký kết, từng ngành, từng địa phương phải xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể; trọng tâm là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, bảo đảm linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, quần chúng Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của biển, đảo và Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc…

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát Biển Việt Nam đã tặng 200 suất quà cho các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc, tôn giáo, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá với tổng số tiền 200 triệu đồng.

Theo KDPT