Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương cho biết, sau gần bốn năm tổ chức thực thi, Thông tư 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại là văn bản quy phạm pháp luật giúp Bộ Công Thương (Cục Phòng vệ thương mại) có cơ sở pháp lý rõ ràng trong việc xử lý các hồ sơ đề nghị và việc quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại một cách kịp thời, hợp lý, đúng quy định, bảo đảm hiệu quả của biện pháp trên thực tế.

Bộ Công Thương đang đẩy mạnh công tác cảnh báo sớm nhằm đảm bảo xuất khẩu bền vững cho hàng hoá Việt Nam

Để hoàn thiện khung pháp lý nhằm thực thi các biện pháp phòng vệ thương mại hiệu quả hơn trong thực tế, Bộ Công Thương đã xây dựng và hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn, Bộ Công Thương đã đăng tải nội dung hồ sơ Dự thảo 02 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại lên các trang điện tử để lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo theo đường link: http://legal.moit.gov.vn/du-thao-van-ban/90.html.

Theo KDPT