web analytics

Hà Nội: Ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý về ATTP 21/07/2019

(KDTT) – UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa. Nguồn: Duy Tiến

Theo đó, UBND thành phố đã nêu rõ trách nhiệm của Sở Y tế Hà Nội là cơ quan đầu mối thường trực Ban Chỉ đạo công tác ATTP thành phố (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) có trách nhiệm tham mưu giúp Ban Chỉ đạo hoạch định những vấn đề có tính chiến lược để chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác ATTP thuộc lĩnh vực quản lý. Tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, thực hiện công tác ATTP, kiện toàn Ban Chỉ đạo; theo dõi giám sát và tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện công tác bảo đảm ATTP của các Sở, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện theo kế hoạch của UBND thành phố, trình UBND thành phố và Bộ Y tế.

Đảm bảo thông tin giữa Ban Chỉ đạo với các Sở, ngành, địa phương và Trung ương. Tổng hợp các vấn đề vướng mắc về văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ATTP trên địa bàn. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ do Trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Bên cạnh đó, Sở Y tế có nhiệm vụ quản lý các cơ sở, nhóm sản phẩm thuộc lĩnh vực ngành y tế quản lý theo phân công, phân cấp quy định; quản lý ATTP trong suốt quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh và cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh đối với sản phẩm thực phẩm: nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước đá dùng liền, nước đá dùng để chế biến thực phẩm (trừ nước đá sử dụng để bảo quản, chế biến sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn), thực phẩm chức năng, các vi chất bổ sung vào thực phẩm, phụ gia, hương liệu, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm …

Quản lý cơ sở có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp và các cơ sở độc lập trong siêu thị không thuộc quản lý của siêu thị). Quản lý điều kiện ATTP các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố (bao gồm cả các cơ sở trong chợ, trung tâm thương mại và các cơ sở độc lập trong siêu thị không thuộc quản lý của siêu thị).

Đồng thời, Sở Y tế có nhiệm vụ giao Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước đá dùng liền, nước đá dùng để chế biến thực phẩm…Tuyên truyền phổ biến kiến thức về ATTP; thanh kiểm tra; hậu kiểm; giám sát; kiểm nghiệm các thực phẩm lưu thông trên thị trường, xử lý vi phạm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm đối với các cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý theo phân cấp…

Nguồn KDPT