Đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới 18/01/2021

(KDTT) – Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 352/VP-KT đề nghị các sở, ngành liên quan thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền về đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ảnh minh họa.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được văn bản của Bộ NN&PTNT về việc đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó, đề nghị rà soát, đánh giá lại một cách toàn diện tiềm năng, thực trạng phát triển du lịch nông thôn, trang trại nông nghiệp làm dịch vụ du lịch trên địa bàn và đề xuất các giải pháp quản lý, hỗ trợ phát triển trong thời gian tới. Trên cơ sở kết quả đánh giá, Bộ NN&PTNT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổng hợp, tham mưu cho Chính phủ đưa nội dung về phát triển du lịch nông thôn thành một nội dung trọng tâm của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; đồng thời, nghiên cứu xây dựng chiến lược, đề án, quy hoạch phát triển và có các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ thiết thực, phù hợp; bố trí nguồn lực trong kế hoạch đầu tư công trung hạn để đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

Khẩn trương triển khai đánh giá, phân hạng các sản phẩm du lịch cộng đồng và điểm du lịch thuộc Chương trình OCOP theo bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng ban hành kèm theo Quyết định số 781/QĐ-TTg, ngày 8-6-2020, của Thủ tướng Chính phủ. Từ đó, giao đơn vị chức năng tham mưu cơ chế đánh giá, xếp hạng tiêu chí cấp tỉnh và tạo điều kiện hỗ trợ nâng cấp chất lượng các tiêu chí để hoàn thiện đề xuất Hội đồng đánh giá cấp quốc gia xem xét, đánh giá đạt tiêu chỉ quốc gia theo Chương trình OCOP trong năm 2021.

Giao đơn vị đầu mối xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của “Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch nông thôn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025” do Bộ NN&PTNT và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký kết ngày 20/10/2020. Đồng thời, chỉ đạo Sở NN&PTNT, Văn phòng Điều phối nông thôn mới và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch cộng đồng ở nông thôn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 ở cấp tỉnh.

Về việc trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch và các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện theo quy định; tham mưu UBND thành phố báo cáo Bộ NN&PTNT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trước ngày 15-01-2021.

TQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn link gốc: https://phapluatxahoi.vn/day-manh-phat-trien-du-lich-nong-thon-du-lich-cong-dong-gan-voi-xay-dung-nong-thon-moi-224796.html