web analytics

Chơi họ từ 100 triệu trở lên phải thông báo cho cơ quan chức năng 22/02/2019

(KDTT) – Trong trường hợp dây họ có giá trị các phần họ tại một kỳ mở từ 100 triệu đồng trở lên, hoặc tổ chức hai dậy họ cùng thời điểm, chủ họ phải thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú. Đó là một trong những quy định trong Nghị định đối với người chơi họ, hụi, biêu, phường (họ). Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 5/4/2019.

Cụ thể, người tham gia chơi họ là người từ 18 tuổi trở lên và có đủ hành vi dân sự. Với người từ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu có tài sản riêng có thể tham gia để trở thành thành viên của dây họ. Trường hợp sử dụng tài sản riêng là bất động sản đăng ký dây họ, những cá nhân này phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Chủ họ phải lập và giữ sổ họ, trừ trường hợp có thỏa thuận về việc một thành viên khác thực hiện. Sổ họ phải có nội dung về phần góp họ, số tiền đã góp, ngày lĩnh, số tiền đã lĩnh, chữ ký của các thành viên khi góp và lĩnh họ.

Riêng đối với trường hợp dây họ có giá trị các phần họ tại một kỳ mở từ 100 triệu đồng trở lên, hoặc tổ chức hai dậy họ cùng thời điểm, chủ họ phải thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.

Đặc biệt, Nghị định cũng quy định rõ lãi suất trong dây họ do các thành viên thỏa thuận hoặc từng thành viên đưa ra để được lĩnh họ nhưng không được vượt quá 20% mỗi năm. Mức lãi suất giới hạn này chỉ được điều chỉnh nếu có quyết định khác từ cơ quan có thẩm quyền.

Lãi suất phát sinh do chậm góp hoặc chậm giao phần họ được xác định theo thỏa thuận của các bên nhưng không vượt quá mức lãi suất giới hạn. Trường hợp không có thỏa thuận, mức lãi suất phát sinh được xác định bằng 10% mỗi năm (50% mức lãi suất giới hạn).

Đối với tranh chấp, chủ họ, thành viên, cá nhân và tổ chức liên quan có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi cho vay lãi nặng, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hoặc huy động vốn trái pháp luật.

Đức Minh
Theo KDPT